Domů   RSS   Registrace  

BAYGER "ST 230V/2kW" Stabilizátor síťového napětí (AC) | BAYGER

BAYGER "ST 230V/2kW" Stabilizátor síťového napětí (AC)

BAYGER "ST 230V/2kW" Stabilizátor síťového napětí (AC)

                    ÚČINNÁ OCHRANA ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VŮČI PŘEPĚTÍ,

                    PODPĚTÍ A VÝKYVŮM NAPĚTÍ V SÍTI.

 

detail obrázku

BAYGER ST-230V/2kW AC - stabilizátor síťového napětí

dokáže udržet stabilní výkon a zvuk aparatury i u jednotlivých hráčů při změnách síťového napětí, kdy hlavně při jeho poklesu (např. spouštění světelného parku během koncertu = mnohdy výkyvy síťového napětí) dochází k změně výkonových i zvukových parametrů u těchto zařízení, dále u efektů, dmx-ovladačů a všech podobných, napětím ovládaných zařízení.

Doporučená prodejní cena: 27420.-kč

 

 

 

 

Popis

1.      Popis zařízení

Stabilizátor střídavého síťového napětí ST230-2000W je určen pro napájení přístrojů spotřební elektroniky do celkového příkonu až 2000 VA na místech, kde je v síťovém napájecím rozvodu trvalé podpětí či přepětí nebo tam, kde síťové napětí silně kolísá. V těchto případech pak stabilizátor udržuje napájecí napětí pro připojená zařízení v daných tolerančních mezích, čímž zajišťuje jejich správnou funkci a též eliminuje možnost jejich poškození.

Použití stabilizátoru BAYGER AC Síťový stabilizátor napětí 2000W je vhodné především:

2.      Popis hlavního panelu

 width=

1          Hlavní vypínač

2          Pojistkové pouzdro

3          Vstupní zásuvka Neutrik POWERCON 230V

4          Výstupní zásuvka Neutrik POWERCON 230V stabilizovaných

5          Min       LED žlutá

6          OK       LED zelená

7          Max      LED žlutá

8          BP       LED červená

9          ERR     LED žlutá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Funkce zařízení

Zařízení udržuje výstupní střídavé napětí na zvoleném rozsahu 230 V s přesností cca ±1,7% (±4V). To odpovídá hodnotám výstupního napětí 226 V až 234 V. Regulace výstupního napětí probíhá v sedmi stupních záporných a ve dvou stupních kladných. Rozsah regulace a závislost výstupního napětí na vstupním jsou znázorněny v grafu 1.

Celkový rozsah regulace je při přesností cca ±1,7% (±4V) 170V – 250 V. Při vstupním napětí pod 160 V je již napětí malé pro správnou funkci řídicích a regulačních obvodů, regulace je přerušena a provede se BYPASS, t.j. pomocí relé se odpojí regulátor a na výstupu je vstupní napětí.

Za provozu stabilizátoru je snímána hodnota výstupního střídavého napětí v každé jeho periodě, zjištěná hodnota je porovnána s povoleným tolerančním pásmem a podle potřeby je pak v následující periodě výstupní napětí sníženo či zvýšeno. Z toho vyplývá, že maximální doba odezvy výstupu na změnu na vstupu je velmi krátká – 20 ms.

 width=

4.      Instalace zařízení, připojení k síti, připojení zátěže.

Před zapnutím je třeba připojit stabilizátor k síťovému rozvodu a do jeho výstupů zapojit napájené přístroje. Stabilizátor je třeba umístit tak, aby mohl přes větrací otvory v jeho krytu volně proudit vzduch. Větrací otvory nesmí být v žádném případě zakryty, jinak může dojít k přehřátí a k vyhlášení poruchy (ERROR) a provedení BYPASSu.

K síti se zařízení připojuje pomocí třížilového kabelu zakončeného standardní síťovou vidlicí.

Stabilizátor smí být připojen pouze k třívodičovému síťovému rozvodu, který vyhovuje všem platným bezpečnostním předpisům.

Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou dle tabulky, umístěnou v pojistkovém pouzdru.

Tabulka pojistek

Stabilizátor

Příkon (VA)

Pojistka

ST230-2000

2000

T 12A / 250V

(Pozor ! Před výměnou pojistkové vložky zařízení vypněte a odpojte od sítě, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem !)

Pro přístroje napájené stabilizovaným střídavým napětím 230 V je použita síťová zásuvka typu EURO.

Celkový příkon všech připojených zařízení nesmí trvale překročit 2000 VA ( podle typu stabilizátoru), krátkodobě (tj. po dobu max. 5 vteřin) však může být odběr ze stabilizátoru zvýšen až na 1,5 násobek, což usnadňuje rozběh připojených spotřebičů s kapacitní charakteristikou. Minimální zátěž může být nulová -stabilizátor je schopen pracovat i bez připojené zátěže.

Zátěž nemusí mít jen činný odpor (např. žárovky), může mít indukční i kapacitní charakter, účiník

(cos j) by měl být v rozmezí cca 0,3 až 1.

 

5.      Indikace provozu a chybové stavy.

Význam indikačních LED diod

Min       LED žlutá         indikuje vstupní napětí menší než 226V

OK       LED zelená       indikuje výstupní napětí v rozsahu 230V ±1,7% (±4V)

Max     LED žlutá         indikuje vstupní napětí větší než 234V

BP       LED červená     indikuje provedení funkce BYPASS

ERR     LED žlutá         indikuje různým blikáním chybové stavy stabilizátoru.

BYPPAS je stav, kdy při jakékoliv poruše stabilizátoru je stabilizátor odpojen a vstupní napětí je pomocí relé přepnuto přímo na výstup stabilizátoru.

Typy poruchy a jejich indikace:

Typ poruchy

Indikace LED ERR

Stav

Teplota primárního transformátoru přesáhne 65 oC

LED co 0,6 sec. 1*blikne

Pokud teplota klesne pod 40oC, stabilizátor stav BYPASS zruší.

Teplota sekundárního transformátoru přesáhne 65 oC

LED co 0,6 sec. 2*blikne

Pokud teplota klesne pod 40oC, stabilizátor stav BYPASS zruší.

Dojde k poruše výkonové části stabilizátoru

LED trvale bliká

trvalý, do vypnutí stabilizátoru.

Vstupní napětí je menší než 160V

LED trvale svítí

trvalý, do vypnutí stabilizátoru.

6.      Technické údaje

Vstupní síťové napětí                 Zásuvka Neutrik – powerCON 20Amp, napětí 170V – 250V

Výstupní napětí                         Zásuvka Neutrik – powerCON 20Amp , 230V ±1,7% (±4V)

Typ regulace                             10 stupňová, přepínání v nule

Doba regulace                           20 ms pro plný rozsah

Vlastní spotřeba                        ST230/2000      max 440 VA

Jištění vstupu                            ST230/2000      tavná pojistka 1*20mm   T 12A / 250V

Indikace provozních stavů           5 LED diod

Rozměry                                  18,5cm x 33cm x 14,5cm (výška x šířka x hloubka)

Hmotnost                                  14Kg

Elektrické provedení                  dle ustanovení ČSN EN 60335-1+A55, ČSN EN 60335-2-45

EMC                                        dle ustanovení ČSN EN 55014

Rozsah pracovních teplot           0 – 40 oC

 

6.      Prohlášení o shodě.

 Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti tohoto výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a č. 169/1997 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého a návodem k používání stanoveného použití bezpečný, že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, které se na něj vztahují.

 7.      Záruční podmínky.

Na zařízení je poskytována záruka po dobu dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zařízení spotřebitelem. Datum musí být uvedeno v kupním dokladu spolu s potvrzením prodejce.

V této době budou bezplatně odstraněny všechny závady zařízení a jeho příslušenství, které byly způsobeny použitím vadného materiálu a nebo chybnou montáží při výrobě.

Záruční opravu uplatňuje spotřebitel u prodejce.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení.

Spotřebitel ztrácí nárok na bezplatnou záruční opravu, jestliže spolu s výrobkem nepředloží řádně vyplněný kupní doklad nebo jestliže závady na výrobku byly způsobeny : 

Co vyrábíme

Efekty

Přepínače /loopery

Stabilizátory AC napětí

Kytarové zesilovače

Baskytarové zesilovače

Pedalboardy

Pro klávesisty

Napájecí zdroje

DI Boxy

Kde působíme

Česká republika

Slovensko

Německo

Rakousko

Maďarsko

Polsko

Obchodní podmínky

Partnerské weby

Kdo s námi hraje

Kdo jsme

Provozovna

Kontakt


tel:  +420 603 117 673

email:  bayger@email.cz

Ostrava
CZECH REPUBLIC / European Union

 
 

Bayger | 2019 © webdesign by jacha.cz

Powered by AYNI CMS © tkl.cz